Praktisch

Dit artikel wordt gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming en van het koninklijk besluit van 9 januari 2018 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 25 januari 2018).

De arbeiders die vanaf van 1 januari 2020 instappen in een zachte landingsbaan, overeenkomstig artikel 6 van de cao van 11 september 2019 betreffende werkbaar werk en instroom, hebben ten laste van Volta fbz recht op een aanvullende vergoeding.

Met akkoord van de werkgever en op vrijwillige basis kunnen arbeiders van ten minste 58 jaar in het kader van hun eindeloopbaanplanning hun loopbaan wijzigen.

De loopbaanwijziging kan vanaf 58 jaar volgende vormen aannemen:

  • Een overgang naar een alternatieve functie
  • De aanstelling als peter in het kader van een peterschapstraject
  • Een overgang van een ploegen- of nachtregime naar een dagregime

Deze wijziging van de arbeidsvoorwaarden dient schriftelijk te worden vastgesteld en dient in te gaan op de eerste dag van de maand. Deze loopbaanwijziging kan zowel voor bepaalde als onbepaalde duur overeengekomen worden.

Vanaf 60 jaar kan worden overgegaan van een voltijdse tewerkstelling naar een 4/5 arbeidsregime.

De loopbaanwijziging moet een vermindering van jouw inkomen tot gevolg hebben en je moet een betrekking behouden met minstens een effectieve tewerkstellingsbreuk van 4/5de. 

De maandelijkse bruto vergoeding compenseert (is gelijk aan) het verschil tussen het brutoloon na loopbaanwijziging (aanpassing van de loopbaan) en het brutoloon voor de normale prestaties van de maand voorafgaand aan de loopbaanwijziging (aanpassing van de loopbaan), met een maximum van €160 bruto per maand.

De toekenning van de vergoeding mag niet tot gevolg hebben dat jouw nettoloon hoger is dan voor de aanpassing van de loopbaan. In voorkomend geval wordt ze hiertoe begrensd.

De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de bepalingen van de cao van 25 juni 2014 betreffende de loonvorming (cao werkbaar werk staat = cao van 23 juni 2009 betreffende de loonvorming), en de in voege zijnde wettelijke bepalingen. (dezelfde modaliteiten als de lonen)

De vergoeding kan niet worden gecumuleerd met onderbrekingsuitkeringen, toegekend in het kader van

  • tijdskrediet
  • loopbaanvermindering
  • landingsbanen
  • thematische verlofregelingen.

De vergoeding kan niet worden gecumuleerd met de vergoedingen toegekend bij halftijds tijdskrediet en tijdskrediet eindeloopbaan 1/5. De vergoedingen voor verschillende vormen van loopbaanwijzigingen kunnen niet worden gecumuleerd.

Het recht op vergoeding vervalt onmiddellijk bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of bij de stopzetting van de overeengekomen loopbaanwijziging.