FAQ

Heb je nog vragen over werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?  Ongetwijfeld vind je de antwoorden terug in de FAQ's.

Kan ik nog een aanvraag indienen voor een periode die reeds voorbij is?

Ja, het FBZ gaat maximum 3 jaar terug in de tijd, met als aanvangsdatum 1 januari van het lopende jaar. Voor een eventueel vroegere periode vervalt het recht op aanvullende vergoedingen.

Concreet voorbeeld: Je was werkloos/ziek in het jaar 2012 en dient je aanvraag pas in op 1 juni 2015. Het FBZ gaat bijgevolg 3 jaar terug vanaf 1 januari 2015 (het lopende jaar). Je hebt dus nog recht op aanvullende vergoedingen voor die periode. Indien je in 2011 ziek/werkloos was, vervalt je recht op de aanvullende vergoeding voor die periode.

Wat als ik geen recht heb op werkloosheids- of ziekteuitkeringen?

Indien u geen recht hebt op werkloosheidsuitkeringen (van de RVA) of ziekteuitkeringen (van de mutualiteit), dan vervalt eveneens het recht op aanvullende vergoedingen van het FBZ.

Wat als ik (nog) geen formulieren heb?

Je kan zelf je voorgedrukte formulieren beheren door in te loggen in je persoonlijk dossier van ‘My Volta’. Of je kan deze aanvragen bij het FBZ via:

Blanco formulieren kan je eveneens downloaden van de website in de rubriek formulieren.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen?

Een rekeningnummer doorgeven kan je door in te loggen op deze website en je persoonlijke gegevens aan te passen. Mocht je je rekeningnummer liever schriftelijk doorgeven dan kan dit via een door de bank gehandtekend document. Dit kan gestuurd worden naar FBZ - Marlylaan 15/8 - 1120 Brussel. 

!! Telefonisch kunnen wij geen rekeningnummers aanvaarden !!

Wat dien ik te doen als ik het werk opnieuw hervat?

Op het moment dat je niet meer bruggepensioneerd bent of het werk hervat, moet je het FBZ hier wel van op de hoogte stellen. Na werkhervatting blijf je de vergoeding voor brugpensioen vanwege het FBZ verder ontvangen tot de wettelijke pensioenleeftijd. In dit geval dient er door jou geen werknemersbijdrage voor de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) meer te worden betaald en is tevens de RVP forfaitaire bijdrage werkgever die betaald wordt door het FBZ niet meer verschuldigd. De vergoedingen worden maandelijks door het FBZ rechtstreeks op het door jou aangegeven rekeningnummer gestort.

Zijn er specifieke regels indien het bedrijf waar ik werk een ‘onderneming in herstructurering of in moeilijkheden’ is?

Het FBZ neemt niet alleen de aanvullende vergoeding ten laste in overeenstemming met cao17, maar eveneens alle patronale lasten die hieraan verbonden zijn. Je moet er wel rekening mee houden dat indien een onderneming de sector verlaat, de hoofdelijke bijdragen aan de RVA terug ten laste komen van de werkgever en bijgevolg jaarlijks teruggevorderd zullen worden door het FBZ.
Ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden die via een ondernemingsovereenkomst de leeftijd voor het brugpensioen tussen 50 en 58 jaar bepalen, kunnen ten laatste op het ogenblik waarop de bedoelde overeenkomst tot stand komt, een aanvraag indienen bij het Financieel Technisch Comité van het FBZ, omtrent de overname door het FBZ van de betaalplicht van deze aanvullende vergoeding met ingang van de leeftijd van 58 jaar. Uiterlijk 60 werkdagen na ontvangst van deze aanvraag wordt door het FBZ antwoord gegeven aan de betrokken werkgever. De aanvangsdatum van het recht, dat vanaf de leeftijd van 58 jaar door het FBZ wordt overgenomen, blijft de datum waarop de arbeider bij zijn laatste werkgever met brugpensioen is gegaan.

Wat gebeurt er met de werknemersbijdragen?

De twee persoonlijke inhoudingen, bij RVP en RVA worden ook samengevoegd tot één enkele inhouding die elk kwartaal zal moeten aangegeven en betaald worden aan de RSZ. Het percentage die op de som van de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding moet worden toegepast, bedraagt in principe 6,5 %.