FAQ

Heb je nog vragen over werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)? Ongetwijfeld vind je de antwoorden terug in de FAQ's.

Kan ik nog een aanvraag indienen voor een periode die reeds voorbij is?

Ja, Volta fbz gaat maximum 3 jaar terug in de tijd, met als aanvangsdatum 1 januari van het lopende jaar. Voor een eventueel vroegere periode vervalt het recht op aanvullende vergoedingen.

Concreet voorbeeld: Je was werkloos/ziek in het jaar 2016 en dient je aanvraag pas in op 1 juni 2019. Volta fbz gaat bijgevolg 3 jaar terug vanaf 1 januari 2019 (het lopende jaar). Je hebt dus nog recht op aanvullende vergoedingen voor die periode. Indien je in 2015 ziek/werkloos was, vervalt je recht op de aanvullende vergoeding voor die periode.

Wat als ik geen recht heb op werkloosheids- of ziekteuitkeringen?

Indien je geen recht hebt op werkloosheidsuitkeringen (van de RVA) of ziekteuitkeringen (van de mutualiteit), dan vervalt eveneens het recht op aanvullende vergoedingen van Volta fbz.

Wat als ik (nog) geen formulieren heb?

Je kan blanco formulieren van de website downloaden in de rubriek formulieren. Of je kan deze aanvragen bij Volta fbz via:

Hoe kan ik mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen?

Een rekeningnummer doorgeven kan je door in te loggen in je persoonlijk dossier “My FBZ” en je persoonlijke gegevens aan te passen. Mocht je je rekeningnummer liever schriftelijk doorgeven dan kan dit via een door de bank gehandtekend document. Bij voorkeur mail je dit naar fbz-fse@volta-org.be. Indien dit niet mogelijk is mag je het document per post opsturen naar Volta fbz - Marlylaan 15/8 - 1120 Brussel. 

!! Telefonisch kunnen wij geen rekeningnummers aanvaarden !!

Wat dien ik te doen als ik het werk opnieuw hervat?

Op het moment dat je niet meer in SWT bent of het werk hervat (bij een andere werkgever dan de werkgever die je heeft ontslagen en die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid), moet je Volta fbz hier wel van op de hoogte stellen. Na werkhervatting blijf je de bedrijfstoeslag vanwege Volta fbz verder ontvangen tot de wettelijke pensioenleeftijd. In dit geval dient er door jou geen werknemersbijdrage meer te worden betaald en is tevens de werkgeversbijdrage die betaald wordt door Volta fbz niet meer verschuldigd. De vergoedingen worden maandelijks door Volta fbz rechtstreeks op het door jou aangegeven rekeningnummer gestort.

Zijn er specifieke regels indien het bedrijf waar ik werk een ‘onderneming in herstructurering of in moeilijkheden’ is?

Ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden die via een ondernemingsovereenkomst de leeftijd voor het SWT op een lagere leeftijd bepalen, kunnen ten laatste op het ogenblik waarop de bedoelde overeenkomst tot stand komt, een aanvraag indienen bij het Financieel Technisch Comité van Volta fbz, omtrent de overname door Volta fbz van de betaalplicht van deze aanvullende vergoeding met ingang van de leeftijd van 60 jaar. Uiterlijk 60 werkdagen na ontvangst van deze aanvraag wordt door Volta fbz antwoord gegeven aan de betrokken werkgever. De aanvangsdatum van het recht, dat vanaf de leeftijd van 60 jaar door Volta fbz wordt overgenomen, blijft de datum waarop de arbeider bij zijn laatste werkgever met SWT is gegaan. De werkgever dient een kopie van de ondernemingsovereenkomst over te maken aan Volta fbz en dient de bijdrage te vereffenen tot de maand waarin de arbeider in SWT de leeftijd van 60 jaar bereikt.

Wat gebeurt er met de werknemersbijdragen?

De twee persoonlijke inhoudingen, bij RVP en RVA worden ook samengevoegd tot één enkele inhouding die elk kwartaal zal moeten aangegeven en betaald worden aan de RSZ. Het percentage die op de som van de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding moet worden toegepast, bedraagt in principe 6,5 %.

Wat als mijn onderneming de sector verlaat?

Volta fbz neemt niet alleen de aanvullende vergoeding ten laste in overeenstemming met cao 17, maar eveneens alle patronale lasten die hieraan verbonden zijn. Je moet er wel rekening mee houden dat indien een onderneming de sector verlaat, de hoofdelijke bijdragen aan de RSZ terug ten laste komen van de werkgever en bijgevolg jaarlijks teruggevorderd zullen worden door Volta fbz.