Syndicale vorming

Rekening houdend met de rol die je, als vertegenwoordiger van de werklieden in de onderneming, hebt worden jou (binnen duidelijk omschreven grenzen) faciliteiten verleend om vormingscursussen te volgen, die nodig zijn voor het volbrengen van je taak onder de beste voorwaarden.

Meer weten?