FAQ

Heb je nog vragen over je eindejaarspremie? Ongetwijfeld vind je de antwoorden terug in de FAQ's.

Welke periode wordt als basis genomen voor de berekening van de eindejaarspremie?

De referteperiode voor de berekening van de eindejaarspremie loopt van 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met 30 juni van het huidige kalenderjaar.

Voorbeeld: voor de premie die eind 2020 uitbetaald wordt is de referteperiode 01/07/2019 tot en met 30/06/2020.

Welke werkdagen worden in aanmerking genomen voor de berekening van de eindejaarspremie?

Werkdagen zijn alle dagen die met een code 1 tot en met 5 door de DMFA worden weergegeven.

Code 1: alle dagen waarvoor een loon wordt betaald waarop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn en die niet apart moeten worden aangegeven
Code 2: wettelijke vakantie voor arbeiders
Code 3: bijkomende vakantie voor arbeiders
Code 4: afwezigheid eerste dag wegens slecht weer bouwbedrijf
Code 5: betaald educatief verlof

 

Welke gelijkgestelde dagen worden in aanmerking genomen voor de berekening van de eindejaarspremie?

Volgende gelijkgestelde dagen komen in aanmerking voor de berekening van de anciënniteitsvoorwaarde:

Code 10: gewaarborgd loon tweede week, feestdagen en vervangingsdagen tijdens periode van tijdelijke werkloosheid, functie van rechter sociale zaken
Code 11: arbeidsongeschiktheid met aanvulling of voorschot – overeenkomstig de cao 12bis en 13bis
Code 20: inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering
Code 50: ziekte (ongeval en gewone ziekte)
Code 51: zwangerschaps- en bevallingsrust
Code 52: geboorte-  of adoptieverlof
Code 53: ziekte (profylactisch verlof)
Code 60: arbeidsongeval
Code 61: beroepsziekte
Code 70: tijdelijke werkloosheid andere dan code 71, 72 en 77
Code 71: economische werkloosheid
Code 72: tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer
Code 73: jeugdvakantie en seniorvakantie
Code 77: tijdelijke werkloosheid door overmacht corona
 

 

Tellen mijn dagen als uitzendkracht mee voor de berekening van de eindejaarspremie?

De periodes die een arbeider via interim heeft gewerkt, tellen mee voor de bepaling van het recht op een eindejaarspremie (minimum 65 dagen), en kunnen dus in aanmerking komen voor de berekening van het totaal aantal dagen. De arbeider moet deze dagen dan ook schriftelijk melden aan Volta fbz (en dit aan de hand van een officieel document) dat ingevuld wordt door de arbeider zelf en het interimkantoor. De lonen die een arbeider ontvangt voor de interimperiodes tellen niet mee voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie aangezien deze reeds in rekening worden genomen door een ander FBZ.

 

Wat is het bedrag van de eindejaarspremie?

Volta fbz betaalt aan de arbeiders een eindejaarspremie uit van 8,33 % op het brutoloon tijdens de referteperiode in de sector. 

Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?

Volta fbz betaalt de netto premie rechtstreeks uit op het door jou opgegeven rekeningnummer. Indien het rekeningnummer ontbreekt kan Volta niet overgaan tot betaling. Als tijdig een rekeningnummer doorgegeven wordt, schrijft Volta fbz de eindejaarspremie over rond15 december.

Buiten deze periode voert Volta fbz twee keer per maand een betaling uit van alle bijgewerkte dossiers.

Tot hoeveel jaar terug kan ik mijn eindejaarspremie ontvangen?

Volta fbz gaat 5 jaar terug in de tijd. Indien je bijvoorbeeld in 2020 vaststelt dat je in het verleden geen eindejaarspremie ontving, dan zal Volta fbz maximum teruggaan tot de eindejaarspremie van 2015.

Ik heb loonbeslag. Heeft dit impact op mijn eindejaarspremie?

Op je eindejaarspremie kan een beslag of een schuldbemiddeling van toepassing zijn. Als Volta fbz wordt verzocht beslag toe te passen, zal je eindejaarspremie, naargelang het bedrag dat wordt opgeëist, integraal of gedeeltelijk worden overgemaakt aan de betrokken diensten. In het laatste geval ontvang je alleen het overblijvende gedeelte van Volta fbz.

Ik ben mijn fiche verloren. Wat kan ik doen?

Indien je de fiche verloren hebt, kan een duplicaat worden opgemaakt. In je online persoonlijk dossier kan je ook een overzicht printen van (de berekening van) je eindejaarspremie.

Wat als ik geen eindejaarspremie ontvangen heb?

Als je geen eindejaarspremie ontvangen hebt kan je altijd contact opnemen met Volta fbz: vergeet niet je rijksregisternummer te vermelden! Je vindt het op de achterzijde van je identiteitskaart.

Marlylaan 15/8 bus 1 - 1120 Brussel
T: 02 478 86 95 · mail: fbz-fse@volta-org.be

Kan het zijn dat ik meerdere betalingen ontvang ?

De eindejaarspremies (normale berekening) worden berekend op basis van de loon en/of prestatiegegevens (DMFA - Déclaration Multifonctionelle- Multifunctionele Aangifte). Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat nog niet al de gegevens verwerkt werden door de RSZ, waardoor de uitbetaalde eindejaarspremie niet volledig is.
Van zodra de ontbrekende gegevens via de RSZ binnenkomen, zal er automatisch worden overgegaan tot een bijkomende berekening en betaling.