Praktisch

Je kan als arbeider, onder bepaalde voorwaarden en ten vroegste vanaf 60 jaar; het aanvullend pensioen opvragen in het stelsel van SWT of als je met vervroegd of wettelijk pensioen gaat. Klik hier om de formulieren te downloaden die je moet invullen om het aanvullend pensioen aan te vragen.

De mogelijkheden:

 • SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag):
  • Recht op een uitbetaling mits aansluitingstermijn van minstens 12 maanden.
  • Aanvraagformulier.
  • Kopie identiteitskaart.
  • Kopie C4-SWT.
    
 • Vervroegd of wettelijk pensioen:
  • Recht op een uitbetaling mits aansluitingstermijn van 12 maanden OF in sector op het ogenblik van pensionering.
  • Aanvraagformulier.
  • Kopie identiteitskaart.
  • Kennisgeving van beslissing – te bekomen via Rijksdienst voor Pensioenen.
  • Document verlaging personenbelastingvoet – te bekomen via de Helpdesk en enkel in te vullen indien men actief gebleven is tot aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.
    
 • Overlijden:
  • Uitbetaling aan rechthebbenden.
  • Aangifteformulier overlijden ingevuld en ondertekend door alle rechthebbenden.
  • Kopie identiteitskaart rechthebbenden.
  • Akte van overlijden.
  • Akte van bekendheid – enkel bij te voegen indien men niet gehuwd was op het ogenblik van overlijden.

Als je de sector verlaat (en dus niet langer onder PSC 149.01 valt), kan je alleen aanspraak maken op het sectoraal pensioenstelsel als je minstens 12 maanden bij het sectoraal pensioenstelsel aangesloten was. Je kan het opgebouwde aanvullende pensioen dan overdragen naar het pensioenplan van je nieuwe werkgever of sector of je kan het behouden in het pensioenplan van de sector van de elektriciens.

Een klein deeltje van het aanvullende pensioen wordt gereserveerd voor een solidariteitsdekking. Dat fonds dient voor tegemoetkomingen bij onvoorziene risico’s: overlijden voor de start van het pensioen, arbeidsongeschiktheid bij ziekte of ongeval of tijdelijke werkloosheid.

Bij elke solidariteitsprestatie (arbeidsongeschiktheid of tijdelijke werkloosheid) wordt € 1 per dag op het pensioencontract gestort. Als een werknemer sterft wanneer hij nog actief is in de sector, dan ontvangen de begunstigden een aanvullend overlijdenskapitaal van € 1.500 bruto bovenop de uitbetaling van het aanvullend pensioen.

Elk jaar krijg je een pensioenfiche in de bus. Daarop vind je een duidelijk overzicht van het verworven kapitaal, de berekening van het toekomstig kapitaal, een eventuele winstdeelname en de solidariteitsdekking.