Praktisch

Om hun taak onder de beste voorwaarden te volbrengen wordt het de vertegenwoordigers van de werknemers toegestaan, zonder loonderving en volgens zekere modaliteiten, cursussen en seminaries bij te wonen, die:

  • georganiseerd worden door de nationale of regionale vakverbonden of hun beroepscentrales, hun regionale afdelingen inbegrepen, op tijdstippen die samenvallen met de normale arbeidsuren,
  • gericht zijn op de vervolmaking van hun economische, sociale, technische en syndicale kennis binnen het raam van hun taak als vertegenwoordigers van de werklieden.

Volta betaalt aan de werkgevers, die deze op voorhand hebben uitgekeerd en op hun verzoek, de lonen (verhoogd met de patronale lasten) terug, uitgekeerd aan de arbeiders die afwezig waren in toepassing van de cao van 28 oktober 2015 betreffende vakbondsvorming, gesloten in het Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie.

Vanaf 1 januari 2016 wordt het aantal dagen vakbondsvorming vastgelegd op 12 dagen per periode van 4 jaar per effectief mandaat.