Voor wie?

Indien je je arbeider in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn rechten hieromtrent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hebt vastgeklikt, wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding in dit kader bij Volta fbz vastgeklikt. 

Hij heeft recht op de aanvullende vergoedingen in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen):

1. als hij werkloosheidsuitkeringen krijgt,

EN

2.a als hij op de eerste dag van werkloosheid tenminste 62 jaar oud is en na 40 jaar beroepsloopbaan (voor mannen) of 31 jaar beroepsloopbaan (voor vrouwen),

OF

2.b als hij de eerste dag van werkloosheid tenminste 60 jaar oud is na 40 jaar beroepsloopbaan voor mannen en na 31 jaar (in 2015), 32 jaar (in 2016) en 33 jaar (in 2017) voor vrouwen,

OF

2.c als hij de eerste dag van werkloosheid tenminste 56 jaar oud is na 40 jaar beroepsloopbaan,

OF

2.d als hij de eerste dag van de werkloosheid tenminste 58 jaar oud is na 35 jaar beroepsloopbaan en hij in een zwaar beroep gewerkt heeft,

OF

2.e als op het vlak van de onderneming een lagere SWT-leeftijd voorzien wordt in een ondernemings-cao,

EN

3. als hij op het ogenblik van ontslag tenminste 5 jaar tewerkgesteld is (op carrièrebasis) in één of meerdere ondernemingen die vallen onder het Paritair subcomité voor de elektriciens (met name PSC 149.01 – RSZ prefix 067 of 467).

Indien hij die anciënniteit van 5 jaar heeft opgebouwd in eenzelfde onderneming die evenwel gedurende een bepaalde periode niet tot het Paritair subcomité voor de elektriciens behoorde of die opgedeeld is in verschillende technische entiteiten die behoren tot verschillende paritaire comités, dan wordt deze anciënniteit toch als een geheel beschouwd.

Verleden

Volta gaat maximum drie jaar terug in de tijd, met als aanvangsdatum 1 januari van het lopende jaar, indien je arbeider zijn/haar aanvraag niet tijdig heeft ingediend. Voor een eventueel vroegere periode vervalt het recht op aanvullende vergoedingen.