DUABAAN

DUABAAN

Wil je op een intensieve manier de contacten met de bedrijfswereld aanhalen? Kies dan voor een hybride lesgever!

Wat is een hybride lesgever?

Een hybride lesgever is iemand actief in het bedrijfsleven die een openstaande vacature invult die niet op een reguliere manier kan worden ingevuld.

In de praktijk:

Je bespreekt in welke klas(sen) de hybride lesgever de duidelijk omschreven lesopdracht(en) zal vervullen.  Dit is in een elektrotechnische TSO- of BSO-richting. Volta brengt jou en een kandidaat hybride lesgever in contact om kennis te maken.

Als school sluit je een overeenkomst af met het bedrijf waarin de lesopdracht van de hybride lesgever wordt vastgelegd.

In het voorjaar van 2021 volgt de hybride lesgever een kort didactisch traject bij een hogeschool ter voorbereiding van zijn lesopdracht. Binnen de school wordt een mentor aangesteld die de hybride lesgever begeleidt en opvolgt bij het voorbereiden van de lessen, het lesgeven, het deelnemen aan oudercontacten, klassenraden, …

Je vraagt een financiële tussenkomst aan bij Agodi voor de door de hybride lesgever gepresteerde lesuren. Agodi stort deze door naar jou waarmee je het bedrijf dan kan vergoeden volgens de modaliteiten van de overeenkomst.

Wil je als school nog een extra financiële vergoeding voorzien, dan kan dit met het bedrijf afgesproken worden binnen de overeenkomst.

Volta staat in voor de opvolging, ondersteuning en kan gecontacteerd worden bij vragen.

Meer informatie? Contacteer Martine De Groof telefonisch op 0491 56 05 35 of via e-mail duabaan@volta-org.be

Voordelen voor jouw school en leerlingen?

 • De hybride lesgever biedt een oplossing voor jouw lerarentekort.
 • Je doet beroep op gemotiveerde mensen uit het bedrijfsleven die hun praktijkkennis en passie voor hun vak doorgeven aan jongeren.
 • Je haalt meteen ook de banden met bedrijven aan waardoor je meer stageplaatsen ter beschikking hebt voor je leerlingen, technologisch materiaal kunt uitwisselen, schoolbezoeken kunt organiseren, ...

Houdt dit een langdurig onderwijsengagement in?

Nee, het is een tijdelijk project waarbij een werknemer of bedrijfsleider van een elektrotechnisch bedrijf voor een vooraf bepaalde periode en onder welbepaalde voorwaarden een lesopdracht opneemt in een school.

Heeft de hybride lesgever een pedagogische achtergrond?

Een pedagogische vooropleiding is niet verplicht voor iemand die zich kandidaat wil stellen om een hybride lesgever te worden. De kandidaat zal wel een kort didactisch traject moeten volgen om als hybride lesgever te kunnen starten. Dit traject is gratis voor het bedrijf en zal gegeven worden door een hogeschool.

Aan welke voorwaarden moet de hybride lesgever voldoen om zich kandidaat te stellen?

Een pedagogische achtergrond is niet nodig maar hij/zij zal wel enkele zaken moeten kunnen voorleggen om zich kandidaat te kunnen stellen als hybride lesgever zoals:

 • Het voorleggen van een bewijs van onberispelijk gedrag via een uittreksel uit het strafregister (model 596.2).
 • Medische geschiktheid aantonen via een medisch attest afgeleverd door een (bedrijfs)arts.
 • Vereiste kennis hebben van het Nederlands als onderwijstaal (Europees taalniveau C1).
 • Beschikken over een relevant vakdiploma in het kader van de lesopdracht.
 • Succesvol voltooien van de verplichte educatieve vooropleiding, of beschikken over aantoonbare onderwijservaring via een diploma van een erkende lerarenopleiding.

Welke taken neemt een hybride lesgever op?

Een hybride lesgever zal alle taken op zich nemen die verwacht worden van een normale leerkracht. Onder andere maar niet beperkt op taken zoals:

 • Lessen voorbereiden en inplannen
 • Lesgeven
 • Evalueren
 • Oudercontacten bijwonen en voorbereiden
 • Overleg met de directie en de leerkrachten van de school

In de overeenkomst tussen de school en het bedrijf worden alle afspraken vastgelegd over de duur van de lesopdracht, het aantal uren die moeten gepresteerd worden en andere praktische zaken waarvoor de hybride lesgever gerechtigd is zoals bijvoorbeeld de vergaderingen van de klassenraad.

Betaalt jouw school het loon?

De financiële en sociale verplichtingen ten aanzien van de werknemer blijven ten laste van het bedrijf. De hybride lesgever behoudt dus het loon dat door het bedrijf uitbetaald wordt. De school betaalt het bedrijf maandelijks een financiële tegemoetkoming per gepresteerd lesuur van de overeengekomen lesopdracht via facturatie aan het bedrijf.

De forfaitaire prestatievergoeding die door de Vlaamse Regering is vastgelegd bedraagt 59,66 euro per lesuur (excl. btw). Hiervoor krijgt de school een vergoeding van Agodi die dan doorgestort wordt naar het bedrijf.

Wil je als school nog een extra financiële vergoeding voorzien, dan kan dit met het bedrijf afgesproken worden binnen de overeenkomst.

 

Hieronder kan je een model van een raamovereenkomst raadplegen en gebruiken.