cao's

Een collectieve arbeidsovereenkomst of kortweg cao is een overeenkomst afgesloten tussen één of meer werkgevers en een werknemersgroep vertegenwoordigd door de afgevaardigden van de vakbonden.

Deze overeenkomst regelt de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in een onderneming of een bedrijfstak.

Hieronder vind je cao 149.01 2019-2020.